دفترچه گارانتی

دفترچه گارانتی خودروهای سانگ یانگ

جدول سرویس های ادواری

جدول سرویس های دوره ای محصولات سانگ یانگ

موارد شمول و عدم شمول گارانتی

مواردی که تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند:

کارت امداد رامک یدک

کارت امداد رامک یدک