موارد شمول و عدم شمول گارانتی

مواردی که تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند:

کارت امداد رامک یدک

کارت امداد رامک یدک