نمایشگاه خودروی بروکسل 2006

The Brussel Motor Show (Jan, 2006)

نمایشگاه خودروی بروکسل در ژانویه 2006 با حضور گسترده سانگ یانگ برگزار شد.