شما تیوولی سواران عزیز می توانید از طریق فیلم آموزشی فوق، نحوه باز کردن درب صندوق عقب تیوولی را از داخل خودرو در شرایط فورس ماژور مشاهده نمایید. حتما این فیلم آموزشی را مشاهده نمایید.