فیلم های آموزشی توسط همکاران خدمات پس از فروش شرکت رامک یدک تهیه و تنظیم میشود.