عاملیت فروش و خدمات پس از فروش سانگ یانگ 3081 رفسنجان 

مدیر عاملیت: آقای محمد رضا میرزایی

تلفن:34287710 - 034 

فکس:  34283531- 034

آدرس: رفسنجان ، خیابان امام - جنب بیمه ایران 

خدمات عاملیت: فروش/خدمات پس از فروش