طرح دادخواست رامک خودرو به دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم دریافت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از مشتریان و بدوا صدور دستور موقت انجام شد .   


مشتریان گرامی و همراهان عزیز گزیده ای از متن این دادخواست را میتوانید در سایت مرجع سانگ یانگ ایران مشاهد کنید.