طرح دادخواست رامک خودرو به دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم دریافت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از مشتریان را تقدیم قوه قضائیه شد .   گزیده ای از متن این دادخواست را میتوانید در سایت مرجع سانگ یانگ ایران مشاهده کنید.