فیلم تست ایمنی و تصادف خودروها

تست تصادف تیوولی ۲۰۱۵ و باز شدن ایربگ ها :

تست تصادف تیوولی از جلو و نحوه باز شدن ایربگ ها:


تست تصادف جانبی تیوولی و نحوه باز شدن ایربگ ها:


تست تصادف برخورد از پهلو تیوولی :


تست ترمز تیوولی در جاده خشک KNCAP :

تست ترمز تیوولی در جاده مرطوب KNCAP :


تست ایمنی محافظت از سر عابر پیاده در تصادف با تیوولی :


تست ایمنی محافظت از پای عابر در  تصادف تیوولی :


تست ایمنی ثبات صندلی خودرو تیوولی (سمت چپ) :


تست ایمنی ثبات صندلی خودرو تیوولی (سمت راست) :تست تصادف سانگ یانگ کوراندو

تست تصادف سانگ یانگ کوراندو C از روبرو

تست تصادف سانگ یانگ کوراندو :


تست تصادف سانگ یانگ توریسمو: